Máy Làm Lạnh Nước .

Heating Coil

Máy Làm Lạnh Nước .

Water and Water

Máy Làm Lạnh Nước .

UAR Evaporator ( Bình bay hơi)

Máy Làm Lạnh Nước .

UAR Condenser

Máy Làm Lạnh Nước .

UAR Sea Water Condenser

H’Stars Chiller

Air Cooled Screw Chiller

H’Stars Chiller

H’Stars AHU

Daikin Chiller

Daikin AHU

Máy Làm Lạnh Nước .

Trane AHU

Máy Làm Lạnh Nước .

Scroll Chiller – CGAH